DNVGL.se

10 steg mot certifiering

Kontakta oss

Mer information?

Ja tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan
SHARE:
PRINT:

1. Identifiera era mål 
Vi rekommenderar att du formellt granskar, på högsta ledningsnivå, era mål för implementeringen av ert ledningssystem. 

2. Skaffa standarden 
Köp standarden.  

3. Definiera er strategi  
För att framgångsrikt implementera ett ledningssystem krävs åtagande från ledande befattningshavare när strategin definieras. Börja formellt dokumentera en policy och mål som följer kraven i standarden. Se till att kraven i policyn är mätbara för att kunna påvisa ständiga förbättringar.  

4. Planering ger resurser för att utveckla ledningssystemet
De nödvändiga resurserna måste göras tillgängliga och realistiska tidslinjer fördelas så att ansvar delas inom organisationen och inte bara tilldelas säkerhets-, kvalitets- eller miljöchef. I själva verket är en formell genomförandeprojektplan inte ett krav för certifiering av ledningssystem, men det är ett förnuftigt sätt att identifiera behov och implementeringen fortskrider. 

5. Känn dina processer
Certifiering kräver att du formellt beskriver interaktionen mellan processerna inom ledningssystemet. Detta kan uppnås genom en enkel processkarta som är specifik för din organisation. Kartan ska identifiera nyckelprocesserna och även ange resurser, kontroller, dokumentation och register för ditt ledningssystem. Se till att denna processkarta är validerad i hela ditt företag för att säkerställa att inga områden eller interaktioner saknas. När systemet är utvecklat bör denna processkarta användas, granskas och uppdateras.

6. Fastställ utbildningsbehov
Certifiering kräver korrekt identifiering av kompetenskrav för anställda som omfattas av ledningssystemet. Teamledare, anställda och interna revisorer måste alla uppfylla kraven på kompetens, ibland kräver extern utbildning. En rad kurser, workshops och seminarier är tillgängliga för att möta dessa behov. Se till att du definierar hur du ska visa effektiviteten i utbildningen.

7. Utveckla dokumentation för ledningssystemet
Certifiering kräver kontrollerad dokumentation av en policy, manual och procedurer samt vissa register. Även om certifieringen kräver dokumenterade procedurer är inte överdrivna dokument ett mål. De nödvändiga förfarandena ska utformas och utvecklas i samband med den personal som kommer att vara involverad.

8. Implementera ditt ledningssystem
Korrekt genomförande av kraven i ditt ledningssystem bör mätas och registreras genom interna revisioner. En ledningsöversyn måste också genomföras för att säkerställa systemets fortsatta lämplighet, tillräcklighet och effektivitet. Huvudbedömningen är en viktig drivkraft för att demonstrera ett effektivt genomförande av ledningssystemet. Eventuella korrigerande och förebyggande åtgärder bör identifieras, utvecklas och registreras.

9. Överväg en förrevision
En förrevision eller gapanalys tillsammans med ditt avsedda certifieringsorgan hjälper dig att identifiera eventuella luckor som finns mellan kraven i standarden och organisationens befintliga processer. Denna revision kan utföras i vilket skede som helst och är oberoende av certifieringsprocessen - det klassas ej som en rådgivningstjänst.

10. Mot en certifiering 
Använd endast en nationellt ackrediterad certifieringsorgan. Initial certifiering är en tvåstegsprocess. Steg 1-processen är en dokumentation och beredskapsrevision på ditt huvudkontor. Du kommer att tilldelas ett ackrediterat certifikat efter avslutad steg 2-granskning. Vidareplanering och tidig dialog med ditt valda certifieringsorgan är viktig.