DNVGL.se

Interna revisioner – energipiller eller något ni "bockar av"?

Interna revisioner fyller en viktig funktion i alla ledningssystem och med rätt angreppssätt blir de en riktigt energiinjektion. Det handlar inte bara om bocka av att man uppfyller kraven, ibland behöver man som revisor lyfta blicken. Doris Forsberg, revisionsledare hos DNV GL, ger några tips.

SHARE:
PRINT:
Intern revision

5 tips för vassare internrevisioner

1. Lyft blicken och hitta tråden!
Sök kopplingen mellan intressenter, risker och möjligheter och använd som grund vid revisionen. Undersök om ni har integrerat styrning av intressenternas krav och önskemål i era processer. Utgå från åtgärdsplanen och se om det finns en tråd till denna genom processerna.

2. Håll isär lagefterlevnadskontroll och revision
Om man passar på att göra lagefterlevnadskontroll vid intern revisionen är en vanlig brist att det inte framgår av revisionsrapporten vad som kontrollerats, samt vad utfallet blev.

3. Utmana livscykelperspektivet 
När du reviderar inköps och utvecklingsprocessen kan du som revisor våga utmana! Tänk hela vägen från intressentanalysen, kunder/konsumenter och leverantörer! Då blir miljö = kvalitet när det handlar om materialval, förbrukningsvaror, förpackningar, t ex kopplat till kommande lagar, krav, nya teknologier och trender.

4. Följ en process 
Hitta förbättringar genom att se övergripande på vad som förväntas av processerna. Se inte enbart på de olika delarna i processen eller enstaka rutiner, utan titta på hela processen. Vilken nivå ska processen leva upp till? Finns ett prestandamått för hela processen, vilka är förväntningarna? Hur utvärderar ni er processprestanda?

5. På ledningens uppdrag
De interna revisionerna ska ge svar på om ledningssystemet leder mot uppfyllande av strategin och om det stödjer de övergripande målen. Tas  intressenternas krav och förväntningar om hand i processerna? Det innebär att  ledningsgruppen behöver involveras i revisionsprogrammet. Använd revisionerna till att titta på det som är aktuellt utifrån ett risktänk. 

Vilka är de viktigaste områdena att fokusera på? Här finns möjlighet till ännu större utväxling!